Untitled Document
  หน้าแรก
  ประวัตินายก
  สภาพทั่วไป
  สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
  สภาพเศรษฐกิจ
  สภาพสังคม
  สภาพสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

    เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล มีพื้นที่ประมาณ 1.75 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ของตำบลโนนไทย คือ หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย และหมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 166 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยมีนางอนงค์ ธนกิจกำจร เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และ นางชนมณี ธนากิตติ์กนก เป็นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันที่มีการเลือกตั้งมาจากประชาชน

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
    เทศบาลตำบลโนนไทย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 280 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 สายนครราชสีมา-ชัยภูมิ

พื้นที่
    เทศบาลตำบลโนนไทย มีพื้นที่ประมาณ 1.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,094 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของพื้นที่อำเภอโนนไทย

อาณาเขต

   เทศบาลตำบลโนนไทย มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยทุกทิศ ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรที่ 374.100 ของถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 100 เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฟากตะวันออกของถนนสุรนารายณ์ไปทางทิศตะวันออก 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงมุมเขตวัดโนนไทยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนนสุรนารายณ์ไปทางทิศใต้ ถึงฝั่งเหนือของห้วยระกำ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามฝั่งเหนือของห้วยระกำ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตก ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฟากตะวันตกของถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันตกของถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology