Untitled Document
  หน้าแรก
  ประวัตินายก
  สภาพทั่วไป
  สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
  สภาพเศรษฐกิจ
  สภาพสังคม
  สภาพสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

ประวัตินายกเทศมนตรี

ข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำนำ ด.ต.  ชื่อ: ตึ๋ง นามสกุล : พึ่งกิ่ง
เลขประจำตัวประชาชน : 3300900312540  เพศ : ชาย วัน เดือน ปีเกิด : กรกฏาคม 2499
เชื้อชาติ : ไทย  สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
หมู่โลหิต : A สถานที่เกิด (จังหวัด) : นครราชสีมา
 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ : 666  หมู่ที่: 1  ซอย : -
ถนน : - จังหวัด : นครราชสีมา  อำเภอ : โนนไทย
ตำบล : โนนไทย รหัสไปรษณีย์ : 30220
 
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ : 666  หมู่ที่: 1  ซอย : -
ถนน : - จังหวัด : นครราชสีมา  อำเภอ : โนนไทย
ตำบล : โนนไทย รหัสไปรษณีย์ : 30220 โทรศัพท์ : 044-381194 โทรศัพท์มือถือ : 081-2668670
E-Mail : -
 
ประวัติครอบครัว
บิดา
คำนำหน้า : นาย  คำนำหน้า(กรณีอื่น):-
ชื่อ : ผ่อง  สกุล : พึ่งกิ่ง
เชื่อชาติ : ไทย  สัญชาติ: ไทย ศาสนา : พุทธ
มารดา
คำนำหน้า : นาง  คำนำหน้า(กรณีอื่น): -
ชื่อ : สุข  สกุล : พึ่งกิ่ง
เชื่อชาติ : ไทย  สัญชาติ: ไทย ศาสนา : พุทธ
สามี/ภรรยา
คำนำหน้า : นาง  คำนำหน้า(กรณีอื่น):-
ชื่อ : จินตรัตน์  สกุล : พึ่งกิ่ง
เชื่อชาติ : ไทย  สัญชาติ: ไทย ศาสนา : พุทธ
จำนวนบุตร/ธิดา : 3 คน
 
ข้อมูลการศึกษาสูงสุด 3 อันดับ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
ประเทศ
2550
รัฐประศาสตรมหาบัณทิต
(การปกครองท้องถิ่น)
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปรเทศ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
ข้อมูลอบรม-ดูงาน
หลักสูตรการอบรม -ดูงาน
หน่วยงานที่จัดอบรม
วุฒิที่ได้รับ
ระยะเวลา
ไม่พบข้อมูลอบรม
 
ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ลำดับที่
ตำแหน่ง
วันที่ได้รับการเลือกตั้ง
 สังกัดพรรคการเมือง/ทีมงาน
ระยะเวลา
ไม่พบประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 
อาชีพ
ก่อนได้รับการเลือกตั้ง
อาชีพ : -       ชื่อสถานประกอบการ/สถานที่ทำงาน : -
ตำแหน่ง :-     ระยะเวลา : -ถึง-
 
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง
วันที่เลือกตั้ง : 29 กรกฏาคม 2555   คะแนนที่ได้ : 1029
วันที่ได้รับเลือกตั้ง : 29 กรกฏาคม 2555 วันที่ กกต.รับรองผล : 23 สิงหาคม 2555
         

เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology