หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 20-02-2018
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน (งบเฉพาะการประปา) ประจำปีงบ ฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 05-01-2018
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ ฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 05-01-2018
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม) 31-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (งบเฉพาะการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 05-10-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการประปา)ไตรมาสที่ 4 05-10-2017
     ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-09-2017
     การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26-09-2017
     การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 26-09-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 26-09-2017
     ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าและรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนไทย 21-06-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 09-06-2017
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค.60) 27-04-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนเทศบาล 4 จากหน้าบ้าน นางสาวสวน ชนะภัะ ถึงหน้าบ้านนาง... 29-03-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าและรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ 13 บ้านสระจระเะข้ 29-03-2017
     เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากบ้านสระจระเข้ถึงบ่อขยะฯ 27-12-2016
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26-12-2016
     รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ของนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 26-12-2016
     ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำหลังตลาด 13-12-2016
     ประกาศรายงานงบสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 09-12-2016
     การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 09-12-2016
     การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 09-12-2016
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 07-12-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่องการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 02-12-2016
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 29-11-2016
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29-11-2016
     ราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปา 07-10-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559 05-10-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 19-09-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2559 05-09-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 05-08-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 06-07-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2559 05-07-2016
     กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล 1 ซอย 2 10-06-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 06-06-2016
     คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโนนไทย 20-05-2016
     ราคาจ้่างเหมาโครงการติดตั้งประตูรั้วทางเข้า - ออก ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 13-05-2016
     กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 3 04-05-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 04-04-2016
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ จากหน้าบ้านนายจันทร... 07-03-2016
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๓ จากแยกสุรนารายณ์ ถึง ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ 07-03-2016
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒ ถึงถนนเทศบาล... 07-03-2016
     กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เทศบาล 1 ซอย 12 29-02-2016
     กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 15-02-2016
     ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 14-01-2016
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม- 30 กันยายน 2558 14-01-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 14-01-2016
     ประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 14-01-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 30-12-2015
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอิื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 21-12-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 11-12-2015
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมูลราคาการเช่าส้วมสาธารณะ 26-11-2015
     กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 12-10-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2558-2560 01-10-2015
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 01-10-2015
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 18-09-2015
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 58 01-05-2015
     รายงานผลการปฏิบัติงานนายกระหว่างวันที่ 1 ต.ค 56 - 30 ก.ย. 57 24-12-2014
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 24-12-2014
     ประกาสการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 11-12-2014
     ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-12-2014
     ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 28-11-2014
     ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน 28-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ... 13-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริ... 13-11-2014
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 30-10-2014
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 16-10-2014
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต... 16-10-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 4 10-10-2014
     ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 29-08-2014
     ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประปี ๒๕๕๗ 15-08-2014
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 15-08-2014
     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำห... 14-08-2014
     บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 14-08-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำ... 14-08-2014
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2557 07-08-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 3 10-07-2014
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสายงานผู้บริ... 07-07-2014
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) 30-06-2014
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 30-06-2014
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 07-05-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 2 04-04-2014
     ขอเชิญเข้าฟ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 20-03-2014
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 18-03-2014
     เทศบัญญัติประปา 03-03-2014
     ผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการฯ 14-01-2014
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 14-01-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 1 07-01-2014
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 25-12-2013
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25-12-2013
     ประกาศผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 25-12-2013
     ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2557 18-12-2013
     ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2556 11-12-2013
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 29-10-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 4 10-10-2013
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 14-08-2013
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโนนไทย (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 02-08-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3 05-07-2013
     ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี 25-06-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 2 03-04-2013
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 29-03-2013
     ประกาศผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย 28-12-2012
     การประากาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 25-12-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 03-12-2012
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 31-10-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 4 24-10-2012
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2555 24-10-2012
     การแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย ต่อสภาเทศบาล 12-09-2012
     ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 23-08-2012
     ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลโนนไทย 23-08-2012
     บัญชีรายชื่อผู้ได้รับแว่นตา 17-08-2012
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 26-06-2012
     ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน 15-06-2012
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 08-06-2012
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 10-05-2012
     เรื่องสาระสำคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 28-04-2012
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนไทย 28-04-2012
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนไทย 28-04-2012
     ประกาศเรื่องระเบียบเทศบาลตำบลโนนไทยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 28-04-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 2 12-04-2012
     ระเบียบเทศบาลตำบลโนนไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 17-03-2010
เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology