หัวข้อ
วันที่
     รายงานการเงินของเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำเดือน พ.ค.61 04-06-2018
     รายงานการเงินของกองการประปา ประจำเดือน พ.ค.61 04-06-2018
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีผลปฏิบัติงานระดับดีเด่น 30-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 21-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 21-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 18-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนกระเช้าไฟฟ้า 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนกระเช้าไฟฟ้า 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 07-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 07-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 07-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 04-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ 04-05-2018
     รายงานการเงินเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำเดือน เมษายน 2561 03-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่ถังสูง 03-05-2018
     รายงานการเงินของกองการประปา ประจำเดือน เมษายน 2561 03-05-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 9862 นม. 26-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-336 นม. 23-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเทศบาลฯ 19-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเครื่องไหว้บูชาพระพรม ตามโครงการวันเทศบาลฯ 19-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อดอกบัว ด้ายสายสิญจน์ เทียน โครงการวันเทศบาล 19-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องไทยธรรม โครงการวันเทศบาลฯ 19-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเทศบาล 19-04-2018
     รายงานการเงินของกองการประปา ประจำเดือน มี.ค.61 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดนตรีฯ โครงการวันสงกรานต์ฯ 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเวที โครงการวันสงกรานต์ฯ 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุดอกไม้ฯ 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อธงสาย โครงการวันสงกรานต์ ฯ 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ 09-04-2018
     ประกาศผ฿้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 09-04-2018
     รายงานการเงินของเทศบาล ประจำเดือน มี.ค.61 04-04-2018
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลฯ 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและผู้ช่วยซ่อมแซมบำรุงระบบประปา 28-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวุสดุวิทยาศาสตร์ 19-03-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดซื้อเครื่องไทยธรรม 15-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพานพุ้มดอกไม้สด โครงการวันท้องถิ่นไทย 15-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันท้องถิ่นไทย 15-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดดอกไม้แห้งประดับหอประชุม งานวันท้องถิ่นไทยฯ 15-03-2018
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายลำห้วยท่าเสวต่อจากถนน คสล.เดิมฯ 15-03-2018
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านสันเทียะ ฯ 15-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 09-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมประจำปี 09-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางฯ 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 20-02-2018
     ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 20-02-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเจาะซิเมนต์ 15-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 15-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 12-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 06-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 06-02-2018
     รายงานการเงินของกองการประประ ประจำเดือน มกราคม 2561 05-02-2018
     รายงานการเงินของเทศบาลตำบลโนนไทย 05-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 31-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 29-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 29-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 29-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 22-01-2018
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 09-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 09-01-2018
     ประกาศผู้ขนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 09-01-2018
     ประกาศผู้ชนะ+เสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและเช่าเวที่พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็ก... 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุของรางวัลต่างๆตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการตกแต่งสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการตกแต่งสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเล่นเกมส์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติฯ 08-01-2018
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน (งบเฉพาะการประปา) ประจำปีงบ ฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 05-01-2018
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ ฯ 2561 ไตรมาสที่ 1 05-01-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 29-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อทาวดูดภายในโรงน้ำใสที่ทำการประปาสระจรเข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 29-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกแบบอัดท้าย 28-12-2017
     ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 26-12-2017
     ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ 26-12-2017
     ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องมาเสียนภาษีโรงเรือนและท... 26-12-2017
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2561 26-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง 26-12-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29-11-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ 07-11-2017
     รายงานการเงินกองการประปา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 02-11-2017
     ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาประดับไฟแสงสีต่างๆโครงการวันลอกกระทง 01-11-2017
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม) 31-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (งบเฉพาะการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-10-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) 19-10-2017
     การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561(รายจ่ายค้างจ่าย) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา่เด็กฯ 10-10-2017
     การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(รายจ่ายค้างจ่ายและจ่ายจากเงินสะสม)โครงการวางท่อเมนประปาฯ 10-10-2017
     การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(รายจ่ายค้างจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสม) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบ... 10-10-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 05-10-2017
     ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 05-10-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(งบเฉพาะการประปา)ไตรมาสที่ 4 05-10-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลโนนไทย ไตรมาสที่ 4 05-10-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการประปา)ไตรมาสที่ 4 05-10-2017
     รายงานการเงินของกองการประปา 04-10-2017
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 02-10-2017
     ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-09-2017
     การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26-09-2017
     การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 26-09-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 26-09-2017
     ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าและรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนไทย 21-06-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 09-06-2017
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 22-05-2017
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค.60) 27-04-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนเทศบาล 4 จากหน้าบ้าน นางสาวสวน ชนะภัะ ถึงหน้าบ้านนาง... 29-03-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าและรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ 13 บ้านสระจระเะข้ 29-03-2017
     เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากบ้านสระจระเข้ถึงบ่อขยะฯ 27-12-2016
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26-12-2016
     รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ของนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 26-12-2016
     ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำหลังตลาด 13-12-2016
     ประกาศรายงานงบสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 09-12-2016
     การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 09-12-2016
     การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 09-12-2016
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 07-12-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่องการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 02-12-2016
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 29-11-2016
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29-11-2016
     ราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปา 07-10-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2559 05-10-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 19-09-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2559 05-09-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 05-08-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 06-07-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2559 05-07-2016
     กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล 1 ซอย 2 10-06-2016
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 06-06-2016
     คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโนนไทย 20-05-2016
     ราคาจ้่างเหมาโครงการติดตั้งประตูรั้วทางเข้า - ออก ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย 13-05-2016
     กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 3 04-05-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 04-04-2016
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ จากหน้าบ้านนายจันทร... 07-03-2016
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๓ จากแยกสุรนารายณ์ ถึง ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ 07-03-2016
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒ ถึงถนนเทศบาล... 07-03-2016
     กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เทศบาล 1 ซอย 12 29-02-2016
     กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 15-02-2016
     ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 14-01-2016
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม- 30 กันยายน 2558 14-01-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 14-01-2016
     ประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 14-01-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 30-12-2015
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอิื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 21-12-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 11-12-2015
     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมูลราคาการเช่าส้วมสาธารณะ 26-11-2015
     กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 12-10-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2558-2560 01-10-2015
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 01-10-2015
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 18-09-2015
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 58 01-05-2015
     รายงานผลการปฏิบัติงานนายกระหว่างวันที่ 1 ต.ค 56 - 30 ก.ย. 57 24-12-2014
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 24-12-2014
     ประกาสการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 11-12-2014
     ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-12-2014
     ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 28-11-2014
     ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน 28-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ... 13-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริ... 13-11-2014
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 30-10-2014
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 16-10-2014
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต... 16-10-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 4 10-10-2014
     ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 29-08-2014
     ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประปี ๒๕๕๗ 15-08-2014
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 15-08-2014
     ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำห... 14-08-2014
     บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 14-08-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำ... 14-08-2014
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2557 07-08-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 3 10-07-2014
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสายงานผู้บริ... 07-07-2014
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) 30-06-2014
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 30-06-2014
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 07-05-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 2 04-04-2014
     ขอเชิญเข้าฟ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 20-03-2014
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 18-03-2014
     เทศบัญญัติประปา 03-03-2014
     ผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการฯ 14-01-2014
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 14-01-2014
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 2557 ไตรมาสที่ 1 07-01-2014
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 25-12-2013
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25-12-2013
     ประกาศผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 25-12-2013
     ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2557 18-12-2013
     ประกาศการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2556 11-12-2013
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 29-10-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 4 10-10-2013
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 14-08-2013
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโนนไทย (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 02-08-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3 05-07-2013
     ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี 25-06-2013
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 2 03-04-2013
     ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 29-03-2013
     ประกาศผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย 28-12-2012
     การประากาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 25-12-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 03-12-2012
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 31-10-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 4 24-10-2012
     ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2555 24-10-2012
     การแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย ต่อสภาเทศบาล 12-09-2012
     ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 23-08-2012
     ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลโนนไทย 23-08-2012
     บัญชีรายชื่อผู้ได้รับแว่นตา 17-08-2012
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 26-06-2012
     ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน 15-06-2012
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 08-06-2012
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 10-05-2012
     เรื่องสาระสำคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 28-04-2012
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนไทย 28-04-2012
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนไทย 28-04-2012
     ประกาศเรื่องระเบียบเทศบาลตำบลโนนไทยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 28-04-2012
     ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 2 12-04-2012
     ระเบียบเทศบาลตำบลโนนไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 17-03-2010
เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology