Untitled Document
  หน้าแรก
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีป้าย
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
  ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคารตามพรบ.พ.ศ.2522
  ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
ตามพรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
  ค่าธรรมเนียม รับทำ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ( ภป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

กรณีที่ติดตั้งป้ายรายใหม่
ในกรณีที่ติดตั้งป้ายหรือแสดงป้ายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายแทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ (ภป. 1) เพื่อชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย หรือนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย
1. สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
5. ใบอนุญาตติดตั้งหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

กรณีที่ติตั้งป้ายรายเก่า
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายของปีที่ล่วงมาแล้วมาแสดงด้วย

อัตราภาษีป้าย
1. อักษรไทยล้วน 3 บาท/ 500 ตารางเซนติเมตร
2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ / ภาพ / เครื่องหมายอื่น 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ 40/ 500 ตารางเซนติเมตร
ก. ไม่มีอักษรไทย
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่าประเทศ
4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ม.14 (3) เสียเฉพาะเงินภาษีเพิ่มขึ้น
5. ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท

การคำนวณภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้
ส่วนกว้างที่สุด X ส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย
2. ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้
- ถือตัวอักษรเป็นขอบเขต เพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด
- คำนวณ ตาม 1.
3. คำนวณพื้นที่เป็น " ตารางเซนติเมตร"

ป้ายที่ได้รับการยกเว้น (มาตรา)
1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหสพ
2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคาร และมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
6. ป้ายของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือท้องถิ่น
7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล / ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น/หน่วยงานที่นำรายได้ให้รัฐหรือส่งรัฐ 8. ป้ายธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
9. ป้ายของโรงเรียนเอกชน / สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร
11. ป้ายของวัด
12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
13. ป้ายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
1) ป้ายที่แสดงรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทรคเตอร์ และล้อเลื่อน
2) ป้ายที่แสดงที่ยานพาหนะ มีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร

หลักการสำคัญของการจัดเก็บภาษีป้าย
1. เป็นป้ายที่มีลักษณะ (ตามมาตรา 6 )
1) แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย
2) ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้
3) ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรหรือเครื่องหมาย หรือโฆษณาที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
4) ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 8

เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology