Untitled Document
  หน้าแรก
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีป้าย
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
  ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคารตามพรบ.พ.ศ.2522
  ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
ตามพรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
  ค่าธรรมเนียม รับทำ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างๆอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หลักการสำคัญ
1. ต้องมีทรัพย์สิน อันได้แก่
1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ
2) ที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
2. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9,10 และมาตรา 19 พ.ร.บ. ฉบับที่ 4

เงินเพิ่มในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ไม่ชำระภายในกำหนดเป็น " ค่าภาษีค้างชำระ" (มาตรา 43)
- ถ้าไม่ชำระภายใน 1 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 2.5 แห่งภาษีที่ค้าง
- ถ้าไม่ชำระภายใน 2 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 5 แห่งภาษีที่ค้าง
- ถ้าไม่ชำระภายใน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 7.5 แห่งภาษีที่ค้าง
- ถ้าไม่ชำระภายใน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่มร้อยละ 10 แห่งภาษีที่ค้าง
2. ถ้าไม่ชำระภาษีและเงินเพิ่ม ภายใน 4 เดือน ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด/อายัด/ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระตามระเบียบ มท.
3. ผู้รับประเมินไม่พอใจยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หากยื่นคำร้องภายหลังเวลา"หมดสิทธิ์ / จำนวนเงินที่ประเมินเป็นเด็ดขาด" ชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ผู้รับประเมินไม่พอใจ ฟ้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน "ชำระภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี"

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ผู้รับประเมินยื่นแบบฯต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. กำหนดประเภททรัพย์สิน ค่ารายปี ค่าภาษี
3. พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งพนักงานจัดเก็บภาษี
4. พนักงานเก็บภาษีขำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน

การประเมินค่ารายปี
ประกาศ มท.ให้ประเมินโดยเทียบเคียงกับค่ารายได้ของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขต

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
กรณีผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่
1. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
กรณีผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า
1. ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภรด.2 ) พร้อมด้วยหลักฐานการยื่นชำระภาษี ณ สำนักงานขององค์กรท้องถิ่นนั้นๆตั้งอยู่
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานและความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการ( ภรด. 2)

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องชำระ
2. พนักงานจัดเก็บภาษีแจ้งการประเมิน ( ภรด. 8 ) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินมาชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบการแจ้งประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology