Untitled Document
  หน้าแรก
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีป้าย
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
  ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคารตามพรบ.พ.ศ.2522
  ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
ตามพรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
  ค่าธรรมเนียม รับทำ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย

การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ. 2543

ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
พื้นดิน หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
ขุดดิน หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน
บ่อดิน หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
ถมดิน หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม
เนินดิน หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
รายการ หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน
1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ที่ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง โทร 0-4421-5411
2. หลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้
    - แบบแปลน-รายละเอียดการขุดดิน-ถมดิน
    - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง ) ผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
    - สำเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จำนวน 2-5 ชุด
    - สำเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
    - สำเนารับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
3. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
    - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
4. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
    - หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

เทศบาลตำบลโนนไทย
ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-381178 แฟ็กส์ 044-320427
E-Mail : admin@nonthai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology