กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

08 เม.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :