กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานงานเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560

08 เม.ย. 64