เรื่อง การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

07 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :