กองการประปา

นายวิเวก วณิชาชีวะ

นายวิเวก วณิชาชีวะ

ผู้ช่วยช่างประปา