กองการประปา

นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย

นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง รรก.ผอ.กองการประปา

นายวิเวก วณิชาชีวะ

นายวิเวก วณิชาชีวะ

ผู้ช่วยช่างประปา