กองการประปา

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาล ( รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา )

นายวิเวก วณิชาชีวะ

นายวิเวก วณิชาชีวะ

ผู้ช่วยช่างประปา