กองการศึกษา

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศิริพงษ์ อ่อนเฉวียง

นายศิริพงษ์ อ่อนเฉวียง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

ครูชำนาญการ