กองการศึกษา

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

ครูชำนาญการ