กองการศึกษา

นางสาวจิตติมา ช่วยกลาง

นางสาวจิตติมา ช่วยกลาง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดวงเดือน ศุภมาตร

นางดวงเดือน ศุภมาตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

ครูชำนาญการ