กองการศึกษา

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายดำเกิง แฝงศาตรา

นายดำเกิง แฝงศาตรา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

ครูชำนาญการ