กองการศึกษา

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

นางสาวจิติมา ช่วยกลาง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาการแทนฯ

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

นางสมถวิล รัตน์พลแสนย์

ครู คศ.1