กองคลัง

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิไล เวินสันเทียะ

นางสาววิไล เวินสันเทียะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวกัลยาลักษณ์ สงหมื่นไวย

นางสาวกัลยาลักษณ์ สงหมื่นไวย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสัญลักษณ์ กุสุมภ์

นางสาวสัญลักษณ์ กุสุมภ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางเพ็ญรัตน์ เชียงใหม่

นางเพ็ญรัตน์ เชียงใหม่

นักวิชาการคลังปฎิบัติการ

นางดรุณี จ๋าพิมาย

นางดรุณี จ๋าพิมาย

พนักงานพัสดุ