กองคลัง

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิไล เวินสันเทียะ

นางสาววิไล เวินสันเทียะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวกัลยาลักษณ์ สงหมื่นไวย

นางสาวกัลยาลักษณ์ สงหมื่นไวย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเพ็ญรัตน์ เชียงใหม่

นางเพ็ญรัตน์ เชียงใหม่

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางดรุณี จ๋าพิมาย

นางดรุณี จ๋าพิมาย

พนักงานพัสดุ