กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายทรงวุฒิ นครชัย

นายทรงวุฒิ นครชัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวศุภรดา สิทธิเดช

นางสาวศุภรดา สิทธิเดช

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ