กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอารดา ศรีทอง

นางสาวอารดา ศรีทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นายยุทธศักดิ์ ตรีศักดิ์

นายยุทธศักดิ์ ตรีศักดิ์

คนงาน