กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นายยุทธศักดิ์ ตรีศักดิ์

นายยุทธศักดิ์ ตรีศักดิ์

คนงาน