การขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลโนนไทย

02 ก.พ. 67

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลโนนไทย โดยการนำของนายเกียรติชัย สารีภาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย ได้ขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ครูและลูกจ้างประจำ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดของเนื้อหาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู และลูกจ้างประจำ นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ และข้อไม่ควรทำ