การจัดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปปซิฟิก ครั้งที่ 30 Asia Pacific Parliamentary Forum( APPF30)

21 ก.ค. 65