การปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ฉบับประชาชน)

26 เม.ย. 64