การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543

01 ต.ค. 63