การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

27 เม.ย. 65

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย  มอบนโยบายให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่   และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)  ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ  เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.2544  ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.2563