การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

24 เม.ย. 67

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบโนนไทย ภายใต้การนำของ
นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยได้จัดประชุมมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใสเทศบาลตำบลโนนไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดใช้” ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ