การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๗ (ซอยเข้าบ้านนางสมปอง น้อยศรี) ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ(สองข้าง) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

23 มิ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :