การใช้แอปพลิเคชั่น ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

11 พ.ค. 66