ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

05 ก.ย. 65

ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา/ออกกำลังกายของเทศบาลตำบลโนนไทย จำนวน 3 โครงการ และมีเด็ก เยาวชน ประชาชน มาใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬาในทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ของทุกวัน
  2. ลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 1 ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ในการจัดตลาดขายสินค้าของประชาชนในเขตพื้นที่ และยังสามารถใช้เป็นสนามกีฬาได้
  3. ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนไทย หมู่ที่ 2 ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี และมีเด็ก เยาวชน ประชาชน มาใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬาในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ของทุกวัน
  4. ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี และมีเด็ก เยาวชน ประชาชน มาใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬาในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ของทุกวัน
  5. สวนสาธารณะสระนาหว้า บ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี และมีเด็ก เยาวชน ประชาชน มาใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬาในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :