คำสั่งเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

18 ก.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :