คำสั่งเทศบาลฯ เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

01 มิ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :