คำสั่งเทศบาลฯ เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

29 ก.ย. 65