บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565

28 ธ.ค. 65