บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัยญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

26 ส.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :