ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ่ายค้างจ่ายและจ่ายจากเงินสะสม) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลโนนไทย

10 ต.ค. 61