ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ่ายค้างจ่ายและจ่ายจากเงินสะสม) โครงการวางท่อเมนประปา ข้างถนนสุรนารายณ์ 205 และข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก และหมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย

10 ต.ค. 61