ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายจ่ายค้างจ่าย)

08 ต.ค. 62