ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ่ายค้างจ่าย)

10 ต.ค. 61