ประกาศการยึดเงินประกันสัญญาให้เช่าที่วางขายของในตลาดสด เข้าเป็นเงินรายได้เบ็ดเตล็ดของเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

21 ก.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :