ประกาศการยึดเงินประกันสัญญาให้เช่าที่วางขายของในตลาดสด เข้าเป็นเงินรายได้เบ็ดเตล็ด

23 ก.ย. 62