ประกาศการริบเงินประกันสัญญาให้เช่าที่วางขายของในตลาดสด เข้าเป็นเงินรายได้เบ็ดเตล็ดของเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13 ก.ย. 64