ประกาศกำหนดราคากลางงานขุดลอกท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล ๒ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

12 ก.ค. 64