ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (จากหน้าบ้านนายออมทรัพย์ ผ่องกุศล ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ วิยะนััดถ์) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

15 เม.ย. 63