ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๙ ทางแยกข้างบ้าน นายเบ้า ขะแมสันเทียะ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

12 ก.ค. 64