ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ธ.ค. 64