ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 20/1 ทางเข้าบ้าน นายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสระนาหว้า (สองข้าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 ม.ค. 65