ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 เม.ย. 66