ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563

28 ส.ค. 63