ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

28 ส.ค. 63