ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

28 ส.ค. 63