ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

11 มิ.ย. 63