ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง จ้างออกแบบงานโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

26 ส.ค. 65