ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๖๖

13 ก.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :