ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 27 (ซอยเข้าบ้านนางสมปอง น้อยศรี) ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (สองข้าง) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

16 ม.ค. 66