ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มิ.ย. 66