ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 20/1 ทางเข้าบ้าน นายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงสระน้าหว้า (สองข้าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 65